Disclaimer

Op deze en aan ons gelieerde websites wordt slechts algemene informatie verstrekt, en dus niet ten behoeve van individuele gevallen. Het verstrekken van deze informatie is niet bedoeld als het verstrekken van een product of dienst. De informatie is bedoeld als kennismaking met ons bedrijf en om uw interesse te wekken om met ons in contact te komen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Echter, wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze website(s) en dus ook niet voor de kwaliteit van producten en diensten die genoemd worden. Op onze website(s) rusten rechten van Intellectuele Eigendom die exclusief ons toebehoren en door de lezer en iedere andere partij gerespecteerd moeten worden. Zo mag zonder onze schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming niets gekopieerd of gebruikt worden.

Privacy reglement

Wij respecteren de privacy van de lezers/bezoekers van onze website(s). Wij zullen persoonlijke en vertrouwelijke informatie die dezen eventueel aan ons verstrekken conform de wettelijke regels behandelen. Het kan zijn dat bij het bezoeken van onze website(s) door u bepaalde technische gegevens aan ons automatisch worden doorgegeven. Dit staat los van de informatie die u ons uit u zelf verstrekt. Wij zullen die informatie slechts gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten of om onze bedrijfsvoering te verbeteren. Wij gebruiken cookies (Google Analytics). Dit is ten einde de website(s) te helpen analyseren hoe bezoekers de website(s) gebruiken. Google gebruikt deze gegevens onder andere om te bekijken hoe de website(s) door bezoekers worden gebruikt. Google kan wettelijk verplicht zijn deze gegevens aan derden te verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Het gebruik van cookies kan door u worden geweigerd door de betreffende instellingen te kiezen. De bezoeker zal dan niet alle mogelijkheden van onze website(s) kunnen gebruiken. Middels het bezoeken van onze website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens door Google zoals hier aangegeven. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw informatie of indien u inzage of aanpassing wenst, dan kunt u contact op met ons opnemen.

E-maildisclaimer

Alle door of namens ons verzonden e-mailberichten en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u deze berichten en eventuele bijlagen daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, hierna te noemen KuiperArnhem, zijn niet aansprakelijk voor virussen in deze e-mailberichten en eventuele bijlagen. KuiperArnhem kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van deze berichten. De in deze berichten geformuleerde opvattingen en/of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van KuiperArnhem.